مصطفی صنعتکار خالقی، حسابدار ایران/تهران

مصطفی صنعتکار خالقی

رشته‌های فعالیت
بستن حسابها و تهيه صورتهای مالي، حسابداری مالی، پیمانکاری و صنعتی، تحرير و تنظيم دفاتر قانوني و اظهارنامه مالياتي

رزومه
متولد ۱۳۴۹ در تهران/ایران. لیسانس حسابداری. حسابدار و مدیر مالی و اداری در تهران از سال ۱۳۷۸.