تعطیلات عمومی هامبورگ/آلمان در سال ۲۰۲۲ میلادی

تعطیلات عمومی هامبورگ/آلمان در سال ۲۰۲۲ میلادی

New Year’s Day

Sat

01.01.2022

Good Friday

Fri

15.04.2022

Easter Monday

Mon

18.04.2022

Labour Day

Sun

01.05.2022

Ascension Day

Thu

26.05.2022

Whit Monday

Mon

06.06.2022

Day of German Unity

Mon

03.10.2022

Reformation Day

Mon

31.10.2022

Christmas Day

Sun

25.12.2022

Boxing Day

Mon26.12.2022